Odpłatność za pobyt

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w 2015 roku, ustalony Zarządzeniem nr 3/2015 Starosty Sokołowskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 11 lutego 2015 roku, poz. 1188 wynosi 2993,63 zł.

Opłatę za pobyt wnoszą:

· Osoba zainteresowana (mieszkaniec), ale nie więcej niż 70 % swojego dochodu.
· Małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kierującym do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.
· Gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.